Bonito - Bo liczą się dobre chwile
Bonito - Bo liczą się dobre chwile
Zimowa wyprzedaż SQN!

Dodatkowy rabat dla Stałych Klientów

Zapraszamy do skorzystania z naszego systemu rabatowego "bonito.plus" dla naszych Stałych Klientów. Wystarczy już tylko niecałe 67 zł wydanych miesięcznie na towary z naszej oferty, aby otrzymać rabat na kolejne zakupy.

Zasady są bardzo proste:

1. Składasz regularne zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej.
2. Wartość Twoich zamówień w okresie 180 dni nie jest niższa niż 400 zł (to mniej niż 67 zł miesięcznie!)
3. Otrzymujesz od nas rabaty na kolejne zakupy, jak poniżej:

2 % – jeżeli w ciągu 180 dni wydasz łącznie od 400 do 600 zł

3 % – jeżeli w ciągu 180 dni wydasz łącznie od 600 do 800 zł

4 % – jeżeli w ciągu 180 dni wydasz łącznie od 800 do 1000 zł

5 % – jeżeli w ciągu 180 dni wydasz łącznie powyżej 1000 zł

Tabela rabatowa
Przykład Klienta, który pozyskał rabat w wysokości 5%

Szczegóły Programu "bonito.plus" dostępne w poniższym regulaminie.

Regulamin Programu "bonito.plus"

1. Organizatorem Programu "bonito.plus", jest:

Bonito.pl Sp. z o.o.
ul. Komandosów 1/3, 32-085 Modlniczka
NIP: 6762400623, REGON: 120954264, KRS: 0000593375
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 1 698 000,00 zł

2. Program "bonito.plus" (dalej zwanym "Programem") jest przeznaczony dla Klientów dokonujących zakupów poprzez stronę bonito.pl

Celem programu jest premiowanie Klientów detalicznych księgarni internetowej bonito.pl zamawiających towary poprzez stronę internetową bonito.pl, którzy dokonują regularnych zakupów o odpowiedniej wartości. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 3 oraz 4 niniejszego Regulaminu.

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Program "bonito.plus" obejmuje wyłącznie zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej bonito.pl, po zalogowaniu.

1.2 Członek Programu "bonito.plus" uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

1.3 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.

1.4 Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto - login w Programie.

1.5 Prawa związane z Programem "bonito.plus" nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.

1.6 Prawo do korzystania z konta Uczestnika, w szczególności prawo do nabywania rabatów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

2. Uczestnictwo w Programie

2.1 Do Programu "bonito.plus" może przystąpić osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 180 dni dokona zakupu towarów za łączną kwotę nie mniejszą niż 400,00 zł.

2.2 Aby przystąpić do Programu "bonito.plus" należy złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.bonito.pl i zrealizować je zgodnie z regulaminem zakupów dostępnym na stronie www.bonito.pl i na zasadach określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia może nastąpić tylko i wyłącznie po zalogowaniu.

3. Rejestracja wartości zakupów na Koncie Uczestnika

3.1 Organizator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wartości zakupów na Koncie Uczestnika w oparciu o zrealizowanie zamówienia, na towary objęte Programem. Konto uczestnika zasilają wyłącznie kwoty przeznaczone na zakup towaru objętego Programem. Koszty przesyłki oraz innych usług nie są wliczane do wartości zakupów. Maksymalny okres ważności kwot, składających się na wartość zakupów objętych Programem to 180 dni. Po tym okresie wartość zakupów, starszych niż 180 dni, odejmowana jest od Konta Uczestnika.

3.2 Do wartości zakupów wliczane są wyłącznie kwoty ze zrealizowanych zamówień. Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane w momencie odbioru zamówionego towaru i wpłynięcia należności za zamówienie na rachunek bankowy Organizatora, a w przypadku odbioru osobistego po dokonaniu zapłaty za towar w Punkcie Odbioru Zamówień.

3.3 Organizator ma wyłączne prawo do ustalania, które towary objęte są Programem.

3.4 W przypadku zwrotu przez Uczestnika Programu zakupionego towaru, zgodnie z paragrafem 7 Regulaminu zakupów w bonito.pl, Organizator zastrzega sobie prawo odjęcia z Konta Uczestnika wartości zwróconego towaru powiększonej o koszty wysyłki.

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gromadzenia wartości zakupów na potrzeby Programu, a także informacji dotyczących towarów lub usług objętych Programem.

3.6 Szczegółowe informacje dotyczące stanu konta Uczestnika i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.bonito.pl

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu w przypadku stwierdzenia nadużyć lub celowych działań ze strony Uczestnika, mających na celu skorzystanie z Rabatów cenowych wbrew ogólnym założeniom Programu lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Rabat Cenowy

4.1 Z chwilą zrealizowania zamówień w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem w okresie ostatnich 180 dni za kwotę nie mniejszą niż 400,00 zł klient staje się Uczestnikiem i przystępuje do Programu. Szczegółowe informacje dotyczące progów rabatowych oraz wartości zakupów przedstawia poniższa tabela:

Wartość zakupów dokonanych w okresie 180 dni (zł)Przyznany rabat
400,00 - 599,992,00 %
600,00 - 799,993,00 %
800,00 - 999,994,00 %
Powyżej 1000,005,00 %

4.2 Realizacja przydzielonego przez Organizatora rabatu następuje automatycznie z chwilą złożenia zamówienia poprzez stronę internetową bonito.pl.

4.3 Wartość składanego zamówienia wliczana jest do stanu Konta uczestnika i uprawnia do otrzymania Rabatu cenowego zgodnie z powyższa tabelą, przy składaniu kolejnego zamówienia, pod warunkiem że odstęp czasowy pomiędzy składanymi zamówieniami nie jest dłuższy niż 180 dni.

4.4 Rabat cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami organizowanymi w przez Organizatora.

Rabat nie obejmuje pozycji oznaczonych jako wyprzedaż, np Wyprzedaż.

Rabat nie obejmuje pozycji oznaczonych jako promocja, np Promocja.

4.5 Wartość zakupów w czasie trwania promocji doliczana jest do Konta Uczestnika.

5. Zakończenie Programu

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. Wszystkie kwoty zgromadzone przez Uczestnika na Koncie do chwili zawieszenia lub zakończenia pozostają ważne i uprawniają do korzystania z Programu na zasadach niniejszego Regulaminu przez okres 180 dni od ich zarejestrowania na Koncie.

5.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu na stronie internetowej bonito.pl.

6. Zmiany Regulaminu Programu

6.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.

6.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 6.1, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej bonito.pl

7. Akceptacja Regulaminu

7.1 Niniejszy Regulamin Programu "bonito.plus" będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej bonito.pl.

Pobierz naszą aplikację!
Aplikacja Bonito w Google Play Aplikacja Bonito w App Store